Quady

Wypożyczalnia dysponuje Quadami do jazdy dla dzieci, którymi można jeździć na 2 torach.Tory do jazdy Quadami poprowadzone są w bardzo ciekawym terenie ze względu na konfigurację, jak i walory widokowe. Posiadają różne stopnie trudności. Jeden tor przygotowany jest specjalnie dla dzieci. Jest to tor ciekawy, wymagający, a jednocześnie umożliwiający naukę jazdy dla dzieci. Tor drugi jest dłuższy, trudniejszy i zapewniający sporą dawkę sportowych emocji.  Cenami i jakością usługi pobijamy wszelką konkurencję!!!
Korzystanie z quadów możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel.: 661 859 273 lub pod email. [email protected]

Dla bezpieczniejszego korzystania ze sprzętu rekreacyjnego oferowanego przez ANICROSS przedstawiamy Państwu do zapoznania regulamin wypożyczania pojazdów oraz korzystania z torów do jazdy:
 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA POJAZDÓW FIRMY "ANICROSS" ORAZ KORZYSTANIA Z TORÓW DO JAZDY QUADAMI

 

 1. Osoba użytkująca i kierująca pojazdem (zwana dalej Użytkownikiem), która porusza się po trasie toru, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania opisanych niżej zasad bezpieczeństwa oraz do zachowania niezbędnych środków ostrożności dla bezpieczeństwa własnego, osób trzecich oraz środowiska naturalnego.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie ewentualne urazy na własnym ciele, jak i urazy osób trzecich, spowodowane z własnej winy np. poprzez nieostrożność oraz naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie szkody na zdrowiu jak i szkody materialne spowodowane z winy Użytkownika z tytułu wypożyczenia i użytkowania pojazdu pokrywa Użytkownik.
 5. Użytkownik pokrywa wszelkie szkody wynikłe z uszkodzenia wypożyczonego pojazdu na wskutek jego nieprawidłowej eksploatacji.
 6. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz silnych leków mogących mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne jest zabroniona. Użytkownik poświadcza złożonym w pisemnym oświadczeniu podpisem, że w momencie wypożyczenia pojazdu nie znajduje się pod wpływem ww. środków.
 7. W imieniu osób niepełnoletnich wypożyczenia pojazdu dokonuje rodzic lub pełnoprawny opiekun i udostępnia niepełnoletniemu do użytkowania na swoją odpowiedzialność.
 8. Użytkownik lub jego opiekun złożonym w wyżej wymienionym oświadczeniu podpisem poświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz przedstawionymi niżej "Podstawowymi Zasadami  Bezpieczeństwa", oraz otrzymał podstawowe przeszkolenie w obsłudze i w zasadach poruszania się pojazdami firmy ANICROSS.



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA

 1. Podczas jazdy Użytkownicy utrzymują minimum 20 metrów odległości pomiędzy pojazdami.
 2. Wyprzedzanie nie jest dozwolone.
 3. Jazda wszystkich pojazdów na torze odbywa się w jednym kierunku - przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prędkości jazdy do swoich umiejętności, warunków terenowych i atmosferycznych, nie należy przekraczać prędkości szybkiego marszu.
 5. Użytkownicy bezwzględnie stosują się do poleceń osoby obsługującej tor.
 6. Zabrania się nieuzasadnionego zatrzymywania podczas jazdy na torze oraz pozostawiania pojazdu bez nadzoru.
 7. W przypadku awarii pojazdu lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu Użytkowników korzystających z torów, Użytkownik ma obowiązek natychmiast powiadomić innych Użytkowników oraz obsługującego tor o zdarzeniu.
 8. W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, Użytkownik - kierowca dokonuje przechyłu w stronę przeciwną do przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia się pojazdu.
 9. W przypadku nie stosowania się do poleceń osoby obsługującej tor oraz nie przestrzegania Regulaminu oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, obsługujący tor ma prawo przerwać jazdę i odebrać pojazd.
Copyrights © anicross.pl